سرگرمیموسیقی

متن آهنگ عوض شدی از علی یاسینی و The Don

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ :

ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ

The Don:

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎ اراده ﺗﺮ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮﻣﺪ اﺳﻤﺖ ﻧﻤﻴﺰدم ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮون از ﺣﺮﺻﺖ

ﺑﻮدی ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻮن ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪ ﮔﻔﺘﻢ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎد دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﺜﻠﺖ

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻋﻜﺴﺎﻣﻮن ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻳﻮارو ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪﻳﺪم اون ﺧﻨﺪه ی زﻳﺒﺎرو

ﻧﻤﻴﺸﻨﻴﺪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎﻣﻮ ﻧﺪﻳﺪن ﺗﻮ ﺟﻤع رﻓﻴﻘﺎﻣﻮMusicdel | موزیکدل

دانلود آهنگ عوض شدی از علی یاسینی و د دان The Don با متن (کامل) | فرمت MP3

ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻘﺪ آرزوﻫﺎم ﻓﺮق داﺷﺖ

از اوﻟﻰ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﺶ ﺑﻮدی ﺗﻮ ﻫﻤﺮاش

ﻛﻨﺎرﻫﻢ ﺑﻮدﻳﻢ ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﺒﻮد ﺣﺮﻳﻔﻤﻮن

ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺨﻮردن ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺎش

اﻟﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻐﺾ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﻳﻪ ﻣﻮﻗع زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻰ

ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻰ

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ :

ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ

The Don :

ﺗﻮ ﻋﻮض ﺷﺪی از ﺗﻮ ﭼﺸﺎت ﻣﻴﺸﻪ دﻳﺪ اﮔﻪ ﻗﺮاره ﺗﻮ ﺑﺒﺮی ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻢ زﻳﺮ ﻣﻴﺰ

اﻓﺘﺎدم رو دور ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺖ رو ﺷﻴﺐ ﺗﻴﺰ وﻟﻰ دﻟﻢ ﻣﻴﻜﺸﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻨﻮ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻴﺰ

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ :

اﻟﺎن ﻛﻪ دادی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﻋﺎدﺗﻢ

ﺣﻘﺘﻪ ﺣﻘﺘﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺳﺮت ﺑﻴﺎد اﺻﻠﺎ

ﻳﻪ ﻛﺎری ﻛﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻪ ﻳﺎدم ﺑﺮی ﻓﻘﻄ ﺑﻴﺎ زل ﺑﺰن ﺗﻮ ﭼﺸﺎم ﺑﮕﻮ ﺑﺪت ﻣﻴﺎد ازم

ﭼﻮن دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﻣﻦ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ ﻫﻢ اﺳﻴﺮ

ﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪﻣﻮن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدﺷﻮ ﻫﻢ ﻣﺴﻴﺮ

ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﻋﻮﺿﻰ ﻣﻦ اوﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﺬاری ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮم

ﺧﻮدم ﺑﺪﺗﺮ از ﺗﻮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮم

ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ از ﻳﻪ ﻃﺮف

ﺟﺎ ﻧﺪارم ﺑﻨﺪازی روی اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺗﺮک

ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 2.2 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا