سرگرمیموسیقی

متن آهنگ شه هوار دار از کامران خلیلی (ﻣﻰ دﻟﺘﻨﮓ)

متن آهنگ شه هوار دار از کامران: روزی اﺗﺎ ﻣﺪل ﻋﻮض ﻛﻨﻰ

ﻣﻰ دﻟﺘﻨﮓ و ﻣﻰ دﻟﺘﻨﮓ و ﻣﻰ دﻟﺘﻨﮓ ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
اﺳﺎ ﮔﻨﻰ ﻣﻰ ﺳﺮ ﺑﺨﺮده ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
روزی اﺗﺎ ﻣﺪل ﻋﻮض ﻛﻨﻰ رﻧﮓ ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﺗﺎ ﺗﻰ ﺟﺎ ﺧﺎر ووﻣﻪ ﻣﻰ ﺟﺎ دارﻧﻰ ﺟﻨﮓ ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ووﻣﻪ ﺗﻰ ﻫﻤﺪم ﻳﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﭼﻢ
ﻫﺮﻛﺲ ﺟﺎ اﻳﺎﻏﻰ ﺑﺰن ﺑﺮﻫﻢ
ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزدار ﻳﺎر وﻓﺎدار
ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺷﻮﻧﻰ ﺷﻰ ﻫﻮاره دار
از ﺷﻰ ﻛﺮده ﻛﺎر ﻫﺴﻰ ﭘﺸﻴﻤﻮن ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﺗﻰ آﻣﺎره ﺑﺪﻳﻨﻪ رﻓﻘﻮن ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
دﻳﮕﻪ ﻧﺨﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮﺗﻰ ﮔﺮوه ﺧﻮن ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﺗﺮه ﺟﺎن ﻣﻦ ازﻣﻦ ﺑﻜﺶ ﺑﻴﺮون ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ووﻣﻪ ﺗﻰ ﻫﻤﺪم ﻳﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﭼﻢ
ﻫﺮﻛﺲ ﺟﺎ اﻳﺎﻏﻰ ﺑﺰن ﺑﺮﻫﻢ
ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزدار ﺳﻮﻳﻞ ﻳﺎر وﻓﺎدار
ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺷﻮﻧﻰ ﺷﻰ ﻫﻮاره دار
ﺧﻴﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮه داﺷﺘﻤﻰ ﻣﻨﻮﺗﻮ ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﭼﻨﻰ اﻣﻰ ﻳﻠﺎق ﺑﺎﻫﻢ ﺷﻴﻤﻰ ﻛﻮه ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﻣﻨﻮﺗﻰ ﻋﺸﻖ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺮده ﭼﻮ ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ﻫﺰارﺗﺎ ﮔﻞ ﻧﻮوﻧﻪ ﺗﻰ ﮔﻞ رو ﮔﻨﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻫﺎﻛﻨﻢ
ووﻣﻪ ﺗﻰ ﻫﻤﺪم ﻳﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﭼﻢ
ﻫﺮﻛﺲ ﺟﺎ اﻳﺎﻏﻰ ﺑﺰن ﺑﺮﻫﻢ
ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮ ﻧﺎزدار ﻳﺎر وﻓﺎدار
ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺷﻮﻧﻰ ﺷﻰ ﻫﻮاره دار

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ

دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ
ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻴﮕﻰ ﺳﺮم ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ
روزی ﻳﻪ ﻣﺪل رﻧﮓ ﻋﻮض ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ
ﺗﺎﺑﺎﻫﺎت ﺧﻮب ﻣﻴﺸﻢ ﺑﺎﻫﺎم ﺟﻨﮓ داری ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ
ﻫﻤﺪم ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻢ ﻳﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻣﻦ
ﺑﺎﻫﺮﻛﺴﻰ اﻳﺎﻏﻰ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﻬﻢ ﺑﺰن
ﺗﻮﻳﻰ ﻧﺎزدار ﻳﺎر وﻓﺎدار
ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻣﻴﺮی ﻫﻮای ﺧﻮدﺗﻮ ﻧﮕﻪ دار
از ﻛﺎری ﻛﻪ ﻛﺮدی ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻰ ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
رﻓﻴﻘﺎم آﻣﺎرﺗﻮ ﻣﻴﺪن ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
دﻳﮕﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮن ﻣﻨﻮﺗﻮ ﺑﻬﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮره ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
ﺗﻮروﺟﺎن ﻣﻦ ازﻣﻦ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺶ ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
ﻫﻤﺪم ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻢ ﻳﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻣﻦ
ﺑﺎﻫﺮﻛﺴﻰ اﻳﺎﻏﻰ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﻬﻢ ﺑﺰن
ﺗﻮﻳﻰ ﻧﺎزدار ﻳﺎر وﻓﺎدار
ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻣﻴﺮی ﻫﻮای ﺧﻮدﺗﻮ ﻧﮕﻪ دار
ﻣﻨﻮﺗﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮه داﺷﺘﻴﻢ ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﻢ ﻳﻴﻠﺎق ﻣﺎ و ﻛﻮه ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮﺗﻮرو ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
ﻫﺰارﺗﺎ ﮔﻞ ﮔﻞ روی ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﮕﻰ ﭼﻴﻜﺎرﻛﻨﻢ
ﻫﻤﺪم ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻢ ﻳﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻣﻦ
ﺑﺎﻫﺮﻛﺴﻰ اﻳﺎﻏﻰ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﻬﻢ ﺑﺰن
ﺗﻮﻳﻰ ﻧﺎزدار ﻳﺎر وﻓﺎدار
ﻛﻮﭼﻪ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻣﻴﺮی ﻫﻮای ﺧﻮدﺗﻮ ﻧﮕﻪ دار

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 0

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا