موسیقی

متن آهنگ آزاد شدم خوشحالم ننه

متن آهنگ عجایب شهر حمید صفت

رو ﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
آزاد ﺷﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﻨﻪ
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻪ
آزاد ﺷﺪم ﭼﺸﻤﺎﻣﻮن ﺗﺮه
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﻴﺮون دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮه
آزاد ﺷﺪم ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ
ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ و ﻣﻦ اَ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺒﻢ
آزاد ﺷﺪم ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮو ﺣﺒﺲ ﺑﻮدم و ﺑﻰ ﺧﺒﺮم ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺒﻦ
داﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺗﻮو ﻏﻤﻦ
ﭼﺮا ﻟﻨﮓ و ﭘﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ رو ﻫﻤﻦ
ﭘَ ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻪ ﺧﺎک ﺗﻮو ﺳﺮم
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ ﺑﺮﻳﺰ آب ﭘﺎک رو دﺳﺘﻢ
آزاد ﺷﺪم ﺑﺪه ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﻫﻤﻪ ﺳﺮا ﺧﻤِ ﻣﮕﻪ ﺗﻮو اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺪن
اﻳﻦ ﻳﺎﺑﻮا ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ
ﻣﺮدم ﮔﺸﻨﻦ ﻣﮕﻪ اﻳﻨﺎ ﻛﺠﺎ ﭼﺮﻳﺪن
ﺑﭽﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻴﻠﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻰ ﻛﺠﺎ ﭼﭙﻴﺪن
اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻟﺎﺗﺎ ﭼﺮا ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮن
ﭼﺮا ﺧﺮج ﺟﻨﮓ و أ ﺗﻮو ﺟﻴﺐ ﻣﻴﮕﻴﺮن
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻫﻪ ﻋﻤﻮ، ﻋﻤﻮ ﻧﻮﻛﺮم ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﻮ
دﻳﺮوز اوﻣﺪم ﭘﺮ دردﺳﺮم
ﻋﻤﻮ راه داره ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم
ﭘَ ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺷﺪه
روﻏﻨﺎ ﻧﻮچ ﺷﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪن
ﻛﻮر ﺷﺪن وﻳﻠﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺑﻮده ﭼﻴ؟
ﻣﻴﮕﻦ رواﻟﻪ ﺳﻮپ ﺷﺪه
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻦ ﻣﺎﻧﺘﺎﻟﻦ
ﺧﻮﻧﻪ ی ﻟﺎﺷﺨﻮرا ﺷﻴﮏ ﻣﻴﺮن
ﻣﻴﻔﺮوﺷﻦ ﻣﻴﺨﺮن
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﮔﺮون ﺷﺪه
ﻧﺨﺮم ﻣﻴﺨﺮن ﺑﺪﺗﺮم ﻣﻴﺒﺮن
ﻫﻴﭽﻜﺴﻢ ﺣﺮف ﻧﺰد
ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭘﺪرا در ﻫﻤﻦ ﻋﻤﻮ
ﺟﻠﻮ ﺧﻮﻧﻮاده ﻫﺎﺷﻮن ﻫﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪن ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ واﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﻧﺬر ﻣﻴﺪن ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪن
ﻟﺨﺖ ﻣﻴﺸﻦ ﻫُﻞ ﻣﻴﺪن ﻟﻔﻆ ﻣﻴﺮن
ﻋﻤﻮ رﻓﻴﻘﺎم ﺑﻴﻜﺎرن ﺑﻴﻤﺎرن
ﺟﺰ اﻣﻴﺪ ﭼﻰ دارن
ﭼﻰ دارن ﭼﻰ دارن
ﻋﻤﻮ دﻳﺮوز از ﺣﺒﺲ اوﻣﺪم
ﺣﺒﺲ ﺗﻮو ﺣﺒﺴِ ﻧﻔﺲ اوﻣﺪم
ﻋﻤﻮ ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺮﮔﺮدم دردت ﺑﻪ ﺳﺮم
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ، ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ
ارازل ﺑﺨﺘ، ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻤ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮﻌﻠﻴﺮﺿﺎ)
(ﻌﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ)
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﻣﻴﺮﻧ، رﺟﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮ (ﻌﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ)
داداﺷﺎ اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻫﻤﺘﻮن
ﻣﻦ ﻗﻮل دادم ﻛﻪ اﮔﻪ رﻓﺘﻢ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﮕﻢ از زﻧﺪوﻧﻴﺎ ﺳﺨﺖ
ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻫﻢ ﺳﻠﻮﻟﻴﺎم ﻗﻄع
ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ
ﻫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ دﻟﮕﺮم ﻣﻴﺸﻦ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻦ
ﻛﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺸﻦ
ﺑﺎ ﻳﻪ اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادﻳﺖ دﻋﺎ ﻣﻴﻜﺮد داد ﻣﻴﺰد
داﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪ
ﺣﺮف ﻣﻴﺰد وﻟﻰ ﺗﻬﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ دﻟﺶ ﺑﺪ ﻟﮏ ﻣﻴﺰد
ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ
ﻧﺸﻪ ﻳﻪ روز ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه ﺷﻦ
ﺗﻮو اﻳﻦ دل ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺐ
ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻛﻴﺎ واﺳﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﺮﻗﻴﺐ ﺑﺸﻦ ﻧﺸﻪ
ﺧﺪا زد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺣﻖ
ﺗﻬﺶ ﻧﺰار داﺳﺘﺎن ﺷﻪ ﺗﻠﺦ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺘﻪ
وﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻛﻒ ﺑﺨﺸﺸﻦ

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 0

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

دانیال طاهری فر

دانیال طاهری فر هستم، علاقه مند به حوزه های سئو، تکنولوژی و موسیقی. .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا