سرگرمیموسیقی

متن آهنگ حکم اعدام از جواد نکایی

از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻛﺸﻮر اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺑﻮﻳﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮرده دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ وﻗﺖ دادرﺳﻰ ﺑﻮﻳﻪ
ﮔﺰارش ﻫﺎداﻧﻪ ﺷﻰ دﺳﺖ ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﺘﻪ
ﺗﺎ ﻣﻰ اﺳﻢ ﺑﻴﻤﻮ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻰ رو ﻓﺎز ﺑﻴﺘﻪ
اﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﻪ اﻋﺪام ﻫﺎﻛﻦ
ﻓﺮدا ﻗﺒﻞ اذان ﻣﺮه اﻋﺪام ﻫﺎﻛﻦ
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﻴﭽﻜﺴﻪ وﻓﺎ ﻧﻜﺮده
اﮔﻪ راﻫﻰ دارﻧﻪ زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻫﺎﻛﻦ
ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﺑﻤﺮده
دﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﺮده
از وﭼﮕﻰ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮ اﺑﺪ ﺑﺨﺮده
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و اون ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﮔﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺎ دوﺗﺎ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق ﺑﺨﺮدن ﺟﻨﮕﻰ و دﻟﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﻴﻨﻪ ﺷﺎل ﻧﺪﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺣﻴﻒ ﺟﻮوﻧﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭘﻴﺮ ﺑﻮﻧﻪ
ﺗﻪ آدم ﺧﻮﺑﻪ ﻣﻦ آدم ﺑﺪه ﺑﻮﻣﻪ
ﺗﻪ آﺳﺴﻮﻳﻞ دل ﻣﻦ ﺧﺎرج از رده ﺑﻮﻣﻪ
ﻛﺎری ﻫﺎﻛﺮدی از دﻧﻴﺎ زده ﺑﻮﻣﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻫﻨﮓ
از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻛﺸﻮر اﻳﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺷﺪه
ﭘﺮوﻧﺪه رﻓﺘﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻰ وﻗﺖ دادرﺳﻰ ﺷﺪه
ﮔﺰارش دادن دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ اﺳﻤﻢ اوﻣﺪ ﻗﺎﺿﻰ روی ﻣﻦ ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻗﺎی ﻗﺎﺿﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ رو اﻋﻠﺎم ﻛﻦ
ﻓﺮدا ﻗﺒﻞ اذان ﻣﻨﻮ اﻋﺪام ﻛﻦ
اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ وﻓﺎ ﻧﻜﺮده
اﮔﻪ راﻫﻰ داره زودﺗﺮ اﻗﺪام ﻛﻦ
ﭘﻬﻠﻮوﻧﻰ ﻣﺮده
دﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﺮده
از ﺑﭽﮕﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮ اﺑﺪ ﺧﻮرده
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و اون ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﺟﻮﮔﻴﺮ ﺷﺪن
ﺑﺎ دوﺗﺎ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق ﺧﻮردن ﺟﻨﮕﻰ و دﻟﻴﺮ ﺷﺪن
ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﺎل ﻧﺪﻳﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﺷﺪن
ﺣﻴﻒ ﺟﻮوﻧﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ ﭘﻴﺮ ﺷﺪن
ﺗﻮ آدم ﺧﻮﺑﻪ ﻣﻦ آدم ﺑﺪه ﺷﺪم
ﺗﻮ آس دل ﻣﻦ ﺧﺎرج از رده ﺷﺪم
ﻛﺎری ﻛﺮدی از دﻧﻴﺎ زده ﺷﺪم

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 2 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 5

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

منبع
موزیکدل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا