اطلاعات عمومیدرس و مدرسه

آیا استفراغ روزه را باطل می‌کند؟ نظر مراجع مختلف

نظر مراجع مختلف درمورد باطل کردن روزه به وسیله استفراغ

در ابتدا باید توجه داشته باشید که در فقه اسلام، اصطلاح قی برای استفراغ به کار می رود. در نتیجه هر جا در متن از کلمه قی استفاده شده به معنای استفراغ است.

9 مورد است که روزه را باطل می کند که یکی از آنها استفراغ یا در فقه قی عمدی می باشد. معیار در استفراغ حقیقت رایج است، تا آنجا که می توان آن را قی کردن نامید.

استفراغ عمدی اگر چه در اثر بیماری و مانند آن باشد; مانند نجات از مسمومیت و درمان بیماری و غیره اجتناب ناپذیر است. یا در شب چیزی می خورد که می داند در روز استفراغ می کند. باید روزه اش را بجا آورد.

اگر می داند با آروغ زدن چیزی بیرون می آید، عمداً آروغ نکند. و اگر گمان کند از آروغ زدن چیزی بیرون می آید از آروغ خودداری کند و اگر چنین کرد روزه اش اشکال دارد.

اگر سهواً یا بی اختیار استفراغ کند روزه اش صحیح است.

مسأله : اگر در اثر آروغ چیزی بدون اراده در گلو یا دهان او فرو رود و بدون اراده فرو برد، روزه او صحیح است.

در ادامه احکام استفراغ در روزه و در ماه رمضان را طبق نظر مراجع عظام به پیروی از آیات خمینی، خامنه ای، مکارم شیرازی، سیستانی و وحید خراسانی بیان می کنیم که در ادامه می خوانید.

احکام استفراغ از نظر امام خمینی (ره)

مسأله 1646 ـ اگر روزه‌دار عمداً قی کند – اگر چه به خاطر مرض یا مانند آن مجبور شود – روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند، اشکال ندارد.

مسأله 1647 ـ اگر شب چیزی بخورد که میداند در روز استفراغ می‌کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند.

مسأله 1648 ـ اگر روزه‌دار مى‌تواند استفراغ كند، اگر ضرر و زيانى براى او نيست، بايد خوددارى كند.

مسأله 1649 ـ اگر حشره ای یا مگسی در گلوى روزه‌ دار فرو برود، اگر تا حدی فرود آيد كه فرو بردن آن را خوردن محسوب نمی شود، بيرون آوردن آن احتیاج نيست و روزه او صحيح می باشد. اگر قی کند روزه اش باطل می شود و بنابر احتیاط واجب باید کفاره دست جمعی بدهد.

مسأله 1650 ـ اگر به طور سهوی چيزى را فرو ببرد و پيش از اينكه به معده برسد يادش بيايد كه روزه است، چنانچه تا حدی پایین برود که به شکم برسد، خوردن نام ندارد، لازم نيست آن را بيرون آورد و روزه صحیح است.

مسأله 1651 ـ اگر شخص روزه دار يقين پیدا کند كه به خاطر آرغ زدن از گلويش چيزى بيرون مى آيد، ولو عمداً آروغ نكند، ولى اگر او يقينا نداند اشكالی ندارد.

مسأله 1652 ـ اگر آروغ بزند و بي اختيار چيزي در گلو يا دهانش بيفتد، بايد تف كند و اگر بي اختيار فرو رود، روزه اش صحيح است.

 

احکام استفراغ
احکام استفراغ

 

حکم استفراغ در روزه از نظر حضرت آیت الله خامنه ای

به گفته مقام معظم رهبری آیا قی کردن روزه شخص روزه دار را باطل می کند؟ روزه بعد از استفراغ کردن چه حکمی دارد؟ آیا قی کردن غیر عمدی روزه را باطل می کند؟

استفراغ عمدی
1. اگر شخص روزه دار به طور عمد استفراغ کند، هر چند به دلیل بیماری یا مانند آن مجبور شود، روزه او باطل می شود، ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند، اشکال ندارد.
2. اگر در حال آروغ زدن چیزی در دهان او فرو رفت، باید آن را بیرون بیاندازد و اگر ناخودآگاه فرو برد، روزه اش صحیح است.

حکم استفراغ روزه دار از نظر آیت الله سیستانی

از نظر آیت الله سیستانی آیا استفراغ روزه را باطل می کند؟ روزه بعد از استفراغ چه حکمی دارد؟ آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل می کند؟

مسأله 1616 – اگر روزه‌ دار عمداً قی کند، هر چند به خاطر مرض یا مانند آن مجبور شود، روزه‌اش باطل می‌شود. اما اگر سهوا یا بی اختیار استفراغ کرد اشکالی ندارد.
مسأله 1617 – اگر شب چیزی بخورد که می‌ داند در روز قی می‌ کند، روزه‌اش صحیح است.
مسأله 1618 – اگر روزه‌ دار بخواهد قی کند، اگر طبیعی بوده باشد، لازم نیست جلوی آن را بگیرد.
مسأله 1619 – اگر مگسى در گلوى روزه‌ دار فرو رود، اگر به حدى فرو رفته باشد كه پايين آوردن آن خوردن نيست، بيرون آوردن آن لازم نيست و روزه او صحيح است. و اگر به این مقدار فرو نبرده است، باید بیرون بیاورد، هر چند با استفراغ قطع شود – مگر در صورتی که استفراغ برای او ضرر یا مشکل باشد – و اگر استفراغ نکرد و فرو برد. روزه او باطل می شود و اگر با استفراغ آن را دفع کند روزه او نیز باطل می شود.
مسأله 1620 – اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و پيش از اينكه به شكم برسد يادش بيايد كه روزه است، چنانچه آن را در شكم بگذارد، خوردن نام ندارد، لازم نيست آن را بيرون آورد. و روزه اش صحیح است.
مسأله 1621 – اگر يقين داشته باشد كه از حلقش به خاطر آروغ زدن چيزى بيرون مى آيد، عمداً آروغ نزند. اما اگر مطمئن نباشد اشکالی ندارد.
مسأله 1622 – اگر آروغ بزند و چيزى در گلو يا دهانش بيفتد، بايد بيرون آورد و اگر بى اختيار فرو برد، روزه اش صحيح است.

آیا استفراغ روزه را باطل می کند؟ به قول آیت الله مکارم شیرازی

آیا از نظر آیت الله مکارم شیرازی استفراغ روزه را باطل می کند؟ روزه بعد از استفراغ چه حکمی دارد؟ آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل می کند؟

حکم استفراغ روزه دار
سؤال: اگر روزه دار استفراغ کند، روزه او چه حکمی دارد؟
جواب: استفراغ از روی عمد، روزه را باطل می کند، اگر چه برای نجات از مسمومیت یا برای معالجه بیماری و مانند آن باشد، ولی استفراغ بی اختیار یا سهو روزه را باطل نمی کند.

حکم روزه در خوردن چیزی در شب که موجب استفراغ در روز می شود
سؤال: اگر روزه دار بداند که اگر در شب چیزی بخورد که در روز به طور تصادفی استفراغ کند، حکم روزه او چیست؟
جواب: اگر شب چیزی بخورد که می‌ داند در روز استفراغ می‌ کند، روزه باطل نمی‌ شود.

حکم جلوگیری از استفراغ روزه دار
سؤال: آیا برای روزه دار لازم است که خود را حفظ کند و از استفراغ جلوگیری کند؟
جواب: روزه‌ دار واجب نیست که با اجبار از استفراغ خودداری کند، ولی اگر ضرر و مشقتی ندارد، بهتر است از آن خودداری کند.

حکم آروغ زدن روزه دار
سؤال: اگر روزه دار آروغ بزند، روزه او چه حکمی دارد؟
جواب: اگر یقین داشته باشد که در اثر آروغ چیزی از حلقش خارج می شود که به آن استفراغ می گویند، نباید عمداً آروغ بزند، ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد. اگر عمدا فرو برد روزه اش باطل است و اگر سهوا فرو برد اشکال ندارد.

حکم مسافرت به یقین استفراغ
سؤال: اگر کسی بداند که در مسافرت استفراغ می کند، حکم روزه او چیست؟
جواب: مسافرت مانعی ندارد.

حکم کفاره در قی عمدی
سؤال: اگر در ماه رمضان عمداً استفراغ کند (مانند انگشت در دهان) و روزه را باطل کند، آیا باید کفاره آن روز را بدهد یا خیر، فقط قضا کافی است؟
جواب: اگر عمدی باشد، علاوه بر قضا، کفاره هم دارد.

حکم انجام کاری که موجب قی سهوی می شود
سؤال: خداوند اخیراً به من فرزندی عطا کرده است، با توجه به اینکه فرزند اول من است، هنگام شستن لباس به من حالت تهوع و استفراغ دست می دهد و گاهی اوقات استفراغ هم می‌ کنم، اگر در روزه این اتفاق بیفتد چطور؟ آیا حکمی دارد؟
پاسخ: اگر عمدا این کار را انجام ندهید اشکالی ندارد.

 

حکم استفراغ در روزه داری
حکم استفراغ در روزه داری

 

آیا استفراغ روزه را باطل می کند؟ از قول آیت الله وحید خراسانی

از نظر آیت الله وحید خراسانی آیا استفراغ روزه را باطل می کند؟ روزه بعد از استفراغ چه حکمی دارد؟ آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل می کند؟

استفراغ روزه دار عمدا یا سهوا
مسأله 1654 – اگر روزه‌ دار عمداً قی کند – اگر چه به خاطر مرض یا مانند آن مجبور شود – روزه‌اش باطل می‌ شود، ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.

خوردن چیزی که می داند باعث استفراغ غیر ارادی او در طول روز می شود
مسأله 1655 – اگر شب چیزی بخورد که می‌ داند در روز قی می‌ کند، روزه‌اش باطل نمی‌ شود و مستحب است روزه آن روز را قضا کند.

خودداری از استفراع در روزه داری
مسأله 1656 – اگر روزه دار بتواند استفراغ کند، اگر ضرر و زیانى براى او ندارد، باید از استفراغ خوددارى کند.

رفتن حشره ای مثل مگس در گلوی روزه دار
مسأله 1657 – اگر مثلاً مگسى در گلوى روزه دار فرو رود، در صورتى كه خارج كردن آن بدون استفراغ ممكن است، بايد آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است، ولى اگر ممكن نباشد، اگر ممكن است آن را بيرون آورد. به گونه ای است که بلعیدن آن خوردن محسوب می شود. باید آن را بیرون آورد، اگر چه به جهت استفراغ باشد و روزه باطل باشد، و اگر خوردن درست نباشد، نباید آن را بیرون آورد و روزه صحیح است.

اگر روزه دار ناخواسته چیزی را قورت دهد و از گلویش پایین برود، روزه صحیح است
مسأله 1658 – اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و از گلو بگذرد و پيش از آنكه به شكم برسد يادش بيايد كه روزه است، بيرون آوردن آن لازم نيست و روزه اش صحيح است.

آروغ زدن روزه دار برای اینکه مطمئن شود چیزی از گلو خارج می شود
مسأله 1659 – اگر يقين داشته باشد كه به خاطر آروغ زدن چيزى از حلقش بيرون مى آيد، بنابر احتياط واجب عمداً آروغ نزند، ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد.

روزه دار آروغ می زند و چیزی در دهانش می آید
مسأله 1660 – اگر آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، باید آن را بیرون بیاورد و اگر بی اختیار فرو برد روزه اش صحیح است.

چقدر این مقاله واستون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رایتون ثبت بشه

میانگین امتیازات 0 / 5. تعداد رای های شمرده شد: 0

اولین نفری باشید که به این مقاله رای میده!

سید مطهر اطهری

فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار ♦️ مشغول به کار در زمینه‌های برنامه نویسی، سئو، گرافیک، تدوین، علاقه‌مند به حوزه‌های تکنولوژی، فیلم و سریال، موسیقی ♦️ نوازنده ویولن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا